Regulamin

ZANIM ROZPOCZNIESZ UŻYWANIE, PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEDSTAWIONYMI PONIŻEJ WARUNKAMI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ

Pamiętaj że wszystkie programy i aplikacje dostarczane przez Algory.io mają jedynie charakter informacyjny i służą wyłącznie wsparciu Twoich decyzji podejmowanych na rynku kryptowalut. Algory.io nie gwarantuje, że wyniki uzyskane przy użyciu programów i aplikacji będą dokładne bądź wiarygodne. W szczególności Algory.io nie gwarantuje Ci osiągnięcia założonych przez Ciebie celów i rezultatów.

I. DEFINICJE

1. Przedstawione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Algory.io – Algory project Sp. z o.o., ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice, Poland, NIP: 6762512440, REGON: 365245180, KRS: 0000634148, Kapitał Zakładowy: 10 000 zł,
b) Oprogramowanie/Aplikacje/Programy – wszelkie programy, aplikacje, treści lub materiały rozpowszechniane, publikowane lub w inny sposób udostępniane przez Algory.io w każdej możliwej formie. Oprogramowanie obejmuje również aktualizacje i ulepszenia, dołączaną(e) instrukcję(e) oraz inne materiały w formie pisemnej, on – line lub plików, bądź dokumentację.
c) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zaakceptowany i przyjęty przez Algory.io
d) Strona Internetowa – http://www.algory.io
e) ULUK – Umowa licencyjna użytkownika końcowego, zawarta między Algory.io a Użytkownikami oprogramowania. Przyjęcie ULUK jest koniecznym warunkiem korzystania z Oprogramowania.
f) Użytkownik(cy) – użytkownicy Strony Internetowej, którzy zaakceptowali Regulamin.

 

II. OGÓLNE WARUNKI

1. Przedstawiony poniżej Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej między użytkownikiem a Algory.io i reguluje zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz Oprogramowania (zgodnie z opisem poniżej). Odwiedzając Stronę Internetową lub korzystając z niej, a także używając lub pobierając Oprogramowanie, oświadczasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszy Regulamin oraz, że zgadzasz się na przestrzeganie jego postanowień. Wszelkie nowe funkcje i funkcjonalności dodane do aktualnego stanu Strony Internetowej lub Oprogramowania będą również podlegać postanowieniom niniejszego Regulaminu. Jeśli nie wyrażasz zgody na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, nie korzystaj z tej Strony Internetowej ani żadnych informacji, linków oraz treści zamieszczonych na tej Stronie.
2. Dane kontaktowe Algory.io, który jest dostawcą usług, to: e-mail: [email protected]
3. Za pośrednictwem strony internetowej Algory.io świadczy usługi płatne, a także usługi bezpłatne.
4. Odwiedzanie Strony Internetowej, subskrypcja newslettera oraz założenie indywidualnego konta użytkownika są bezpłatne. Algory.io może według własnego uznania udostępnić bezpłatną wersję demonstracyjną Oprogramowania. W takim przypadku odpowiednie informacje będą podawane za każdym razem na Stronie Internetowej.
5. Inne usługi niż te wskazane w punkcie 4 niniejszej sekcji są płatne. Informacja o cenie usług jest dostępna za każdym razem na Stronie Internetowej.
6. WSZYSTKIE PROGRAMY I APLIKACJE ALGORY.IO, W TYM USŁUGI PŁATNE, DOSTARCZANE SĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH I PRZEZNACZONE JEDYNIE DLA WSPARCIA TWOICH DECYZJI NA RYNKU KRYPTOWALUT. ALGORY.IO W SZCZEGÓLNOŚCI NIE GWARANTUJE, ŻE REZULTATY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMÓW I APLIKACJI, BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE. ALGORY.IO SZCZEGÓLNIE NIE GWARANTUJE OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONYCH CELÓW BĄDŹ REZULTATÓW.
7. Prawo do korzystania ze Strony Internetowej i Oprogramowania przysługuje wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia.
8. Użytkownik nie może wykorzystywać Strony Internetowej lub Oprogramowania do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub do których nie został upoważniony, jak również naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązującego w miejscu jurysdykcji Użytkownika, a także prawa Polskiego i prawa Unii Europejskiej, przy korzystaniu ze Strony Internetowej i Oprogramowania. Użytkownik zgadza się korzystać ze Strony Internetowej i Oprogramowania wyłącznie w celach dozwolonych Regulaminem.
9. Użytkownik nie może korzystać ze Strony Internetowej i Oprogramowania, jeśli nie akceptuje niniejszego Regulaminu.
10. Regulamin może być modyfikowany, uzupełniany, zmieniany lub aktualizowany przez Algory.io według własnego i wyłącznego uznania w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Zalecamy regularne odwiedzanie Strony Internetowej, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami.
11. Algory.io może wyświetlać treści, linki, reklamy, logotypy, promocje i inne materiały podmiotów trzecich na Stronie Internetowej (łącznie „Treści Podmiotów Trzecich”) wyłącznie dla wygody Użytkownika. Algory.io nie udziela przy tym jakichkolwiek gwarancji lub zapewnień dotyczących Treści Podmiotów Trzecich, w szczególności lecz nie wyłącznie, co do ich dokładności, legalności, aktualności, przyzwoitości, lub zgodności z prawem autorskim. Korzystanie z jakiejkolwiek Treści Podmiotu Trzeciego lub współdziałanie z podmiotem trzecim je dostarczającym odbywa się wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a takim podmiotem trzecim, za co Algory.io w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za takie korzystanie lub współdziałanie. Algory.io nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści należące do podmiotów trzecich, zamieszczone na Stronie Internetowej lub z nią powiązane. Algory.io nie dokonuje sprawdzenia lub zatwierdzenia takich witryn lub ich zawartości, ponadto nie gwarantuje, że linki do tych witryn działają lub są aktualne.
12. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, nie mają zastosowania następujące postanowienia regulaminu: sekcja IV pkt 5,6,7,11,12; sekcja XI pkt 2.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Strony Internetowej (oraz News Aggregator) konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie zainstalowanej aktualnej przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Opera, Safari). Do korzystania z Cryptoscannera dodatkowo niezbędne jest korzystanie z urządzenia z minimalną rozdzielczością ekranu wynoszącą 750x400px.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

1. Użytkownik wyraża zgodę na używanie Oprogramowania na własne i wyłączne ryzyko.
2. W najszerszym ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO Oprogramowanie i wszelkie usługi świadczone przez ALGORY.IO dostarczane są w stanie udostępnianym przez Algory.io bez jakichkolwiek zapewnień i gwarancji co do ich jakości i przydatności
3. Algory.io nie gwarantuje, że wyniki, które można uzyskać na skutek używania Oprogramowania, będą dokładne lub wiarygodne. Algory.io w szczególności nie gwarantuje Użytkownikom, że korzystanie z Oprogramowania będzie bezpieczne lub nieprzerwane, świadczone na czas lub wolne od błędów i że korzystanie z Oprogramowania spełni ich wymagania.
4. ALGORY.IO PONADTO W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I ZAPEWNIENIA, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W SZCZEGÓLNOŚCI LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOMNIEMANE GWARANCJE I WARUNKI JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia jego systemu komputerowego lub innego urządzenia, bądź utratę danych, spowodowane pobieraniem jakichkolwiek materiałów dostarczonych poprzez Stronę Internetową.
6. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W ŻADNYM WYPADKU W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA ALGORY.IO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY: BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, UMYŚLNE I INNE, NA JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE PRAWNEJ. POWYŻSZE DOTYCZY RÓWNIEŻ, LECZ NIE WYŁĄCZNIE UTRATY JAKICHKOLWIEK KORZYŚCI, DOBREGO IMIENIA, REPUTACJI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH.
7. W ŻADNYM WYPADKU, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ALGORY.IO NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA WSZELKĄ STRATĘ LUB SZKODĘ, KTÓRE MOŻE PONIEŚĆ UŻYTKOWNIK.
8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelką aktywność i treści (dane, grafiki, zdjęcia, linki) które są przesyłane lub tworzone za pośrednictwem jego Indywidualnego Konta na Stronie Internetowej. Złamanie lub naruszenie jakiegokolwiek Polskiego lub Unijnego przepisu, jak też postanowień niniejszego Regulaminu ustalonych według wyłącznego uznania Algory.io będzie skutkowało natychmiastowym zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
9. Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu (bądź próbować go uzyskać) do wszelkich usług Algory.io w jakikolwiek inny sposób niż poprzez interfejs dostarczany przez Algory.io, o ile możliwość taka nie została Użytkownikowi wyraźnie udzielona w odrębnej umowie zawartej z Algory.io. Użytkownik w szczególności zgadza się nie uzyskiwać dostępu (bądź próbować go uzyskać) do żadnej usługi za pomocą wszelkich zautomatyzowanych środków (włączając użycie skryptów lub robotów sieciowych).
10. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Oprogramowania wyłącznie na własny, indywidualny użytek i nie może powielać, pobierać, publikować, modyfikować, ani w żaden inny sposób rozpowszechniać żadnych materiałów Algory.io w żadnym innym celu niż na własny użytek, chyba że co innego wynika z wyraźnie udzielonej przez Algory.io zgody. Użytkownik zgadza się nie przekazywać ani nie odsprzedawać jego dostępu do Oprogramowania innym podmiotom trzecim.
11. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Użytkownik wyraża zgodę, że ani Algory.io, ani jego dyrektorzy, akcjonariusze i pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec niego na jakiejkolwiek podstawie, w związku z korzystaniem z Oprogramowania.
12. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Użytkownik niniejszym zwalnia i zrzeka się, teraz i na przyszłość, wszelkich roszczeń wobec Algory.io, jego funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, konsultantów, dostawców informacji lub dostawców, za straty lub szkody poniesione w związku z korzystaniem z Algory.io. Całkowita odpowiedzialność Algory.io oraz jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, konsultantów, dostawców informacji i dostawców, za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika, o ile zaistnieje, nie może przekroczyć opłat uiszczonych przez niego za konkretne, poszczególne informacje lub świadczone usługi.

 

V. USŁUGI BEZPŁATNE

1) Newsletter
1. Algory.io wysyła okresowy biuletyn do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę i wolę na korzystanie z tej usługi. Algory.io nie jest zobowiązany do przygotowywania i wysyłania newsletter’a.

2) FAQ
1. Za pośrednictwem Strony Internetowej istnieje możliwość skorzystania z funkcjonalności „FAQ”, w której można odnaleźć odpowiedzi na podstawowe i najczęściej zadawane pytania.

3) WERSJA DEMO OPROGRAMOWANIA
1. Algory.io, według własnego uznania może oferować niektórym Użytkownikom demonstracyjne wersje Oprogramowania.

4) INDYWIDUALNE KONTO UŻYTKOWNIKA
1. Strona Internetowa daje możliwość utworzenia indywidualnego konta użytkownika, do czego konieczne jest wypełnienie formularza, wybór nazwy Użytkownika oraz hasła. Utworzenie konta wymaga podania następujących danych: adres e-mail oraz hasło oraz akceptacji przyciskiem “Sign Up for free”. Tworząc indywidualne konto oświadczasz, iż wszelkie dostarczane przez Ciebie dane są zawsze prawdziwe, dokładne, poprawne i aktualne. Jesteś zobowiązany do systematycznej i niezwłocznej aktualizacji dotyczących Ciebie danych. Utworzenie konta wymaga potwierdzenia poprzez otworzenie wiadomości e-mail dostarczonej przez Algory.io.
2. Jesteś zobowiązany do dbania o poufność Twojego hasła. Algory.io nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę spowodowaną naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek reguł bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza wyjawienia hasła jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, iż jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane działaniami dokonywanymi za pośrednictwem twojego Indywidualnego Konta. POWINIENEŚ ZAWSZE I NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ ALGORY.IO informacje na temat wszelkiego niezautoryzowanego posłużenia się Twoim hasłem lub Indywidualnym Kontem. Publikując treści na swoim Indywidualnym Koncie, wyrażasz zgodę, aby inni użytkownicy mieli możliwość zaznajomienia się z jego treścią.
3. Rejestracja Indywidualnego Konta jest wolna od jakichkolwiek opłat.
4. Do utworzenia Indywidualnego Konta niezbędne jest zawarcie z Algory.io ULUK. Tworząc Indywidualne Konto, niniejszym oświadczasz, iż zapoznałeś się z treścią ULUK, nie wnosisz do niej zastrzeżeń oraz akceptujesz jej postanowienia.
5. Algory.io jest uprawnione do usuwania wszelkich treści jak również indywidualnych kont zawierających treści niezgodne z prawem, obraźliwe, stwarzające zagrożenie, zniesławiające, pornograficzne, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, jak również naruszające prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich.

 

VI. USŁUGI PŁATNE

1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Algory.io dostarcza następujące płatne usługi (dalej: Usługi Płatne):
1) Powerful Cryptoscanner – aplikacja pozwalająca na skanowanie danych z rynku kryptowalut przy użyciu filtrów i alertów opartych na danych analitycznych, technicznych oraz podstawowych, z której szczegółową specyfikacją możesz zapoznać się tutaj (https://app.algory.io/app/knowledge/how-to-use-cryptoscanner).
2) Cryptonews – aplikacja agregująca najnowsze informacje dotyczące kryptowalut , z której szczegółową specyfikacją możesz zapoznać się tutaj (https://app.algory.io/app/knowledge/how-to-use-cryptonews).
2. Wszelkie Usługi Płatne udostępniane są w okresach jednomiesięcznych lub rocznych.
3. Za pośrednictwem Strony Internetowej Algory.io oferuje dwa płatne plany subskrypcji:
1) Pro - płatny w kwocie 8,99 USD (lub 34,99 PLN) miesięcznie lub 99,00 USD (lub 399,00 PLN) rocznie
2) Expert - płatny w kwocie 13,99 USD miesięcznie (lub 39,99 PLN) lub 149.00 USD (lub 599,00 PLN) rocznie;
szczegółową specyfikację poszczególnych planów subskrypcji znajdziesz tutaj https://algory.io/pricing
4. Wszystkie kwoty podane w systemie są kwotami brutto.
5. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie najdalej przez prawo dopuszczalnym, Algory.io nie oferuje zwrotu kosztów w przypadku wcześniejszej rezygnacji z płatnych subskrypcji.
6. Algory.io zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian cen produktów w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany nie mają wpływu na treść zawartych umów (wykupionych subskrypcji) przed datą wprowadzenia zmiany.
7. Aktualne ceny płatnych subskrypcji są zawsze dostępne pod linkiem https://algory.io/pricing
8. Do zawarcia umowy na świadczenie Usługi Płatnej dochodzi w chwili zatwierdzenia przez Użytkownika płatności za pośrednictwem serwisu płatności PayU.
9. Użytkownik może także wybrać opcję, zgodnie z którą opłaty za subskrypcję będą pobierane co miesiąc z góry z oznaczonej przez Użytkownika karty kredytowej lub debetowej. W tym przypadku subskrypcje co miesiąc odnawiają się automatycznie.
10. Opłaty pobierane są od momentu zapisania się na subskrypcję aż do momentu jej anulowania.
11. Płatne usługi są dostępne aż do ostatniego dnia okresu, który został uprzednio opłacony. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania zwrotu zapłaconej kwoty za okres pomiędzy anulowaniem subskrypcji a ostatnim dniem okresu rozliczeniowego.
12 Informacje aktualnych subskrypcjach można znaleźć w zakładce pricing (zlinkowane https://algory.io/pricing) dostępnej na Stronie Internetowej.
13. W przypadku braku środków na karcie kredytowej lub debetowej w chwili odnowienia płatności, Usługa Płatna zostanie dezaktywowana.
14. Dane dotyczące dokonywania płatności poprzez obciążenie karty kredytowej lub debetowej będą przetwarzane przez system PayU.To do dodania do działu "usług płatnych".
15. Aktualizacja konta PRO do EXPERT w trakcie trwania subskrypcji PRO, spowoduje wydłużenie aktualnie trwającej subskrypcji o dodatkowe 30 dni licząc od dnia zakończenia aktualnie trwającego okresu rozliczeniowego.

 

VII. PŁATNOŚCI

1. Płatności za Usługi Płatne są obsługiwane poprzez serwis płatności PayU - https://payu.com na zasadach i w formach płatności określonych przez PayU. 2. Pełny regulamin dokonywanych płatności poprzez serwis PayU jest dostępny pod linkiem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/TC_of_the_PayU_System_pl_oct20.pdf 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura z odpowiednią stawką VAT zależną od kraju zamieszkania subskrybenta oraz właściwych przepisów prawa mających zastosowanie do danej transakcji. 4. Usługi Pro oraz Expert są rozliczane z góry w cyklu miesięcznym lub rocznym.

 

VIII. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW I INFORMACJE ZWROTNE

1. Publikowanie, wysyłanie lub dostarczanie wszelkich nielegalnych treści za pośrednictwem Strony Internetowej jest surowo zabronione.
2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (i że Algory.io nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnego podmiotu trzeciego) za treści, które Użytkownik tworzy, przesyła lub wyświetla podczas korzystania z Oprogramowania oraz za konsekwencje swoich działań (włączając wszelkie straty lub szkody, które może ponieść Algory.io).
3. Jeżeli Użytkownik publikuje, wprowadza, dostarcza, przesyła lub przekazuje nam swoje dane osobowe, zwłaszcza, lecz nie wyłącznie swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, adres kryptowalut, adres IP, kod, tekst lub inne informacje i materiały, zapisując się do listy mailingowej lub tworząc indywidualne konto na naszej Stronie Internetowej (łącznie „Treści Użytkownika”), Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że Treści Użytkownika są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne oraz że wszelkie Treści Użytkownika, publikowane, wprowadzane, dostarczane, przesyłane lub przekazywane do Algory.io lub za pośrednictwem Strony Internetowej nie łamią ani nie naruszają praw własności intelektualnej podmiotów trzecich. Nie jesteśmy właścicielami, ani też nie kontrolujemy, czy popieramy jakichkolwiek Treści Użytkownika, przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub przesyłanych do nas i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Treści Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści Użytkownika i za korzystanie przez niego z wszelkich interaktywnych funkcji, linków, informacji lub treści na naszej Stronie Internetowej, a także oświadcza i gwarantuje, że (i) posiada wszystkie prawa własności intelektualnej (lub zyskał wszystkie niezbędne pozwolenia lub zgody) wymagane by dostarczać swoje Treści Użytkownika i/lub udzielić licencji; (ii) Treści Użytkownika nie będą naruszać żadnych zobowiązań umownych, bądź do zachowania poufności; i (iii) Treści Użytkownika nie będą naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych, w tym prawa do reklamy lub prywatności, jakiegokolwiek podmiotu lub osoby. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich Treści Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Algory.io o każdym nieuprawnionym użyciu Treści Użytkownika, konta, lub innym naruszeniu zabezpieczeń. Algory.io nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku używania Treści Użytkownika lub konta przez inną osobę, za lub bez wiedzy Użytkownika. Użytkownik możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez Algory.io lub inny podmiot w związku z korzystaniem przez osobę trzecią z Treści Użytkownika lub konta. Użytkownik nie może korzystać z Treści Użytkownika lub konta innego użytkownika bez zgody tej osoby lub podmiotu. Publikując, wprowadzając, przesyłając, przekazując lub dostarczając Treści Użytkownika do Algory.io, udzielasz Algory.io, jego oddziałom i wszelkim niezbędnym sublicencjobiorcom, niewyłącznych, ogólnoświatowych, wieczystych, praw i pozwoleń do używania, edytowania, reprodukowania, modyfikowania, kopiowania, tłumaczenia, nadawania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania i publicznego wyświetlania Treści Użytkownika i udzielania sublicencji na te prawa podmiotom trzecim. Algori.io przysługuje prawo do modyfikacji i/lub usuwania Treści Użytkownika. Algory.io przysługuje w każdym czasie prawo do zawieszenia lub usunięcia Użytkownika w przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
4. Przesyłanie do Algory.io pytań, sugestii, pomysłów, komentarzy, innych materiałów lub informacji (łącznie, „Informacje Zwrotne” ) następuje z wyłącznej woli Użytkownika. Informacje Zwrotne nie obejmują Treści Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo użycia Informacji Zwrotnych w każdym celu bez jakichkolwiek opłat lub innych świadczeń dla Użytkownika. Nie należy wysyłać Informacji Zwrotnych, jeżeli Użytkownik oczekuje za nie zapłaty, bądź chce nadal posiadać, lub odzyskać prawa do swoich Informacji Zwrotnych. Niniejsze postanowienia mają na celu uniknięcie ewentualnych nieporozumień lub sporów, jeśli produkty, usługi, pomysły biznesowe lub strategie biznesowe Algory.io mogłyby wydawać się podobne do pomysłów przesłanych nam jako Informacje Zwrotne. Jeśli zdecydujesz się przesłać nam Informacje Zwrotne, potwierdzasz i rozumiesz, że Algory.io nie daje żadnej gwarancji, że Twoja Informacja Zwrotna będzie traktowana jako poufna lub zastrzeżona.

 

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Algory.io przysługują wszelkie prawa do Strony Internetowej, Oprogramowania i Usług, w tym z zakresu praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, wynalazków, praw do reklamy, projektów, algorytmów komputerowych, wyników ankiet, list klientów, prac, ocen, pomysłów, projektów, Know-How, koncepcji innych praw własności intelektualnej, nazw handlowych, sloganów, logotypów, grafik niestandardowych, ikon przycisków, wideo, skryptów, tekstów, obrazów, prototypów, kodów, plików, informacji, treści i innych materiałów dostępnych na naszej Stronie Internetowej. Ponadto, w odniesieniu do Strony Internetowej zabronione jest kopiowanie, naśladowanie lub wykorzystywanie w całości lub części jej treści bez uprzedniej pisemnej zgody Algory.io lub właściwego licencjodawcy.
2. Jeżeli nie uzgodniono odmiennie z Algory.io na piśmie, niniejszy Regulamin nie daje Użytkownikowi jakichkolwiek praw do używania któregokolwiek spośród należących do Algory.io znaków towarowych, znaków usługowych, logotypów, nazw domen, znaków handlowych i innych wyróżniających cech marki. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie może usunąć, ukryć ani zmienić informacji o prawach własności (w tym o prawach autorskich i znakach towarowych), które mogą być umieszczone lub zawarte w Oprogramowaniu.
3. Jeżeli Użytkownik ma zamiar powielić lub w inny sposób wykorzystać zawartość Strony Internetowej w jakikolwiek sposób, jest on obowiązany uzyskać w tym celu zgodę od Algory.io.
4. Użytkownik może uzyskiwać dostęp, wykorzystywać i drukować informacje i materiały z tej Strony Internetowej wyłącznie w celach niekomercyjnych lub dla osobistego użytku, pod warunkiem że jest on uprawniony do dostępu do takich informacji lub materiałów i zachowa nienaruszone wszelkie informacje o prawach autorskich i prawach własności.
5. Algory.io może udzielić osobistej, ogólnoświatowej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania po podpisaniu ULUK przez Użytkownika i Algory.io.
6. Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa, które już posiada/dotychczas posiadał w treściach, które przesyła, publikuje lub wyświetla na Stronie Internetowej. Przesyłając, publikując lub wyświetlając treści, Użytkownik przekazuje Algory.io wieczystą, nieodwołalną, ogólnoświatową nieodpłatną i niewyłączną licencję na powielanie, adaptację, modyfikację tłumaczenie, publikowanie, publiczne prezentowanie, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie wszelkich treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla na Stronie Internetowej lub w Oprogramowaniu. Niniejsza licencja ma na celu wyłącznie umożliwienie Algory.io wyświetlania, rozpowszechniania i promowania Oprogramowania.
7. Użytkownik wyraża zgodę, że licencja o której mowa w ust. poprzednim obejmuje prawo dla Algory.io do udostępnienia takich treści innym podmiotom, organizacjom i osobom indywidualnym, z którymi Algory.io pozostaje w stosunkach celem świadczenia usług lub w związku ze świadczeniem tych usług.

 

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

1. Algory.io szanuje Twoje prawa do prywatności i uznaje znaczenie ochrony wszelkich uzyskanych o Tobie informacji. W celu uzyskania informacji dotyczącej praktyk ochrony danych przez Algory.io, przeczytaj politykę prywatności Algory, dostępną na stronie https://algory.io/privacy_policy.pdf która ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu. Polityka prywatności wyjaśnia, jak Algory.io przetwarza Twoje dane osobowe i chroni twoją prywatność, w czasie korzystania z Oprogramowania. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych zgodnie z polityką prywatności Algory.io.
2. Oprogramowanie lub Strona Internetowa mogą zawierać odnośniki do usług podmiotów trzecich oraz mogą umożliwiać dostęp do usług i stron internetowych podmiotów trzecich (łącznie i indywidualnie – „Zewnętrzne Usługi”). Algory.io może nie mieć kontroli nad stronami internetowymi lub zasobami dostarczanymi przez podmioty lub osoby inne niż Algory.io. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Zewnętrznych Usług wyłącznie na własne ryzyko. Zewnętrzne Usługi mogą podlegać warunkom korzystania określonym przez podmioty trzecie. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami korzystania podmiotu trzeciego, ponieważ stanowią one umowę pomiędzy Nim a podmiotem trzecim. Algory.io nie odpowiada za weryfikację ani ocenę treści, rzetelności i dokładności jakiejkolwiek Zewnętrznej Usługi podmiotu trzeciego i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za takie Zewnętrzne Usługi.
3. Niektóre usługi wspierane są za pomocą przychodów z reklam, przez co ich świadczenie może wiązać się z wyświetlaniem reklam i promocji. Reklamy te mogą być ukierunkowane na podstawie treści i informacji zamieszczonych w usługach, zapytaniach sformułowanych za pośrednictwem Usług lub innych informacji. Sposób, tryb i zakres reklamy przez Algory.io w Usługach mogą ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. W związku z udzieleniem Użytkownikowi przez Algory.io dostępu i możliwości korzystania z Usług, wyrażasz zgodę na umieszczanie przez Algory.io takich reklam w Usługach.

 

XI. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji na Usługi pisemnie na adres Katowice, Bażantów 35, 40-668 Katowice lub drogą elektroniczną, na adres e- mail [email protected]
2. Algory.io jest zobowiązane do odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. Odpowiedź zostanie przekazana na adres e-mail, wskazany przez Użytkownika.

 

XII. POZOSTAŁE WARUNKI I POSTANOWIENIA

1. Użytkownik może w każdej chwili zaznajomić się z najnowszą wersją Regulaminu, odwiedzając w tym celu Stronę Internetową. Algory.io zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na Stronie Internetowej w każdym czasie. Użytkownikowi zaleca się systematyczne sprawdzanie Regulaminu w celu powzięcia informacji o aktualizacji lub zmianach, które mogą mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki.
2. Regulamin, wszelkie umowne i pozaumowne roszczenia powstałe na jego podstawie, jak również stosunek między Użytkownikiem i Algory.io, zgodnie z niniejszym Regulaminem, podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej, które to prawo stosuje się z wyłączeniem norm prawa prywatnego międzynarodowego. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z postanowieniami niniejszego Regulaminu będzie Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach lub Sąd Okręgowy w Katowicach.
3. Niniejsze Warunki Korzystania nie kreują żadnych praw na rzecz osób trzecich. W przypadku niezastosowania się do tych warunków przez Użytkownika, niepodjęcie przez Algory.io natychmiastowych działań nie oznacza rezygnacji z jakichkolwiek praw, które mogą Algory.io przysługiwać, w tym zwłaszcza podejmowania określonych działań w przyszłości.
4. Jeżeli okaże się, że poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu nie są wykonalne lub są nieważne z mocy prawa, zostaną one zmodyfikowane w taki sposób, aby były możliwe do wykonania i nie wpływały na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
5. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące postanowień Regulaminu, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]. Z zastrzeżeniem punktu 6., wszelka komunikacja dotycząca niniejszych Warunków Korzystania musi odbywać się w języku angielskim.
6. W przypadku, gdy Użytkownik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wszelka komunikacja dotycząca niniejszego Regulaminu odbywa się w języku Polskim.

Copyright © 2021 Algory Project sp. z o.o. [Ltd. Partnership] All rights reserved.
Dated: January 18, 2021.