Algory.Io Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności służy wspieraniu użytkownika w zrozumieniu, jak Algory Project sp. z o.o. („Algory”, „Administrator”, „my”) przetwarza informacje, które można wykorzystać do bezpośredniego lub pośredniego identyfikowania osoby („Dane Osobowe”), zebrane w trakcie korzystania ze strony internetowej.

Administratorem danych osobowych jest: Algory Project Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-668), ul. Bażantów 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 6762512440, REGON: 365245180, KRS: 0000634148. Dane kontaktowe: [email protected]. Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz użytkownika lub zawierania i realizacji umów sprzedaży. Konsekwencją braku podania Danych Osobowych wymaganych przez Algory jest niemożność świadczenia usług drogą elektroniczną.

Wszelkie informacje gromadzone przez Algory są traktowane jako poufne. Wszelkie informacje są bezpiecznie przechowywane i dostępne wyłącznie dla upoważnionych pracowników. Algory wdraża i utrzymuje odpowiednie środki techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wykorzystywaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą lub ujawnieniem.

Dane Osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylająca Dyrektywę 95/46/CE (zwaną dalej „RODO”).

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona według uznania Algory w każdym czasie. Wszelkie poprawki do niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne odwiedzanie naszej witryny w celu przeglądu wszelkich zmian, które mogą zostać wprowadzone do niniejszej Polityki Prywatności.

Jakie informacje zbieramy?

Odwiedzając naszą witrynę możesz dostarczyć nam dwa rodzaje informacji: Dane Osobowe, które ujawniasz dobrowolnie i są zbierane indywidualnie oraz informacje zbierane automatycznie podczas korzystania z naszej strony internetowej lub usług dostępnych na naszej stronie internetowej (dalej: „Informacje”).

Dane Osobowe

Dane Osobowe zbierane są tylko wtedy, kiedy są przekazywane dobrowolnie i wyłącznie w celach wyraźnie określonych w niniejszej polityce prywatności.

Oprócz Danych Osobowych, jeżeli użytkownik zdecyduje się na dalszą korespondencję z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem sekcji „kontakt” na naszej stronie internetowej, możemy przetwarzać treść wiadomości wraz z adresem e-mail użytkownika i nasze odpowiedzi. Administrator w ramach świadczonych usług będzie przetwarzał Dane Osobowe takie jak: imię, drugie imię, nazwisko, adres, adres e-mail, kraj.

Jakie informacje są gromadzone automatycznie?

Korzystając z naszej witryny lub usług dostępnych na naszej witrynie, automatycznie gromadzimy informacje z urządzeń użytkownika. Możemy gromadzić następujące informacje:

• Informacje o dzienniku serwera: zbieramy informacje z dziennika serwera podczas korzystania z naszej witryny przez użytkownika, które mogą obejmować (ale nie wyłącznie) dane logowania, przeglądane strony, datę i godzinę odwiedzin, adres IP użytkownika, czas spędzony na naszej stronie internetowej oraz odwiedzane witryny internetowe po naszej witrynie i tuż przed nią.

• Informacje o urządzeniu: gromadzimy informacje na temat komputera lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik, aby uzyskać dostęp do naszej witryny, włączając w to model sprzętu, system operacyjny i wersję, używaną przeglądarkę i inne identyfikatory urządzeń.

• Informacje telemetryczne: jeżeli użytkownik korzysta z dowolnego oprogramowania open source, możemy gromadzić przepustowość prędkości przesyłania i pobierania, ilość wolnego miejsca i używane miejsce na urządzeniu oraz inne statystyki dotyczące urządzenia użytkownika.

• Informacje o użytkowaniu: jeżeli użytkownik korzysta z naszej witryny, zbieramy metadane dotyczące plików przesyłanych przez użytkownika do przechowywania; będziemy rejestrować wystąpienia, w których użytkownik użył swojego prywatnego klucza do uwierzytelnienia komunikacji.

• Informacje gromadzone przez pliki cookie (ciasteczka) i inne technologie śledzenia: my oraz dostawcy naszych usług używamy różnych technologii do zbierania informacji podczas interakcji z naszą witryną, w tym plików cookie i sygnałów nawigacyjnych. Pliki cookie to małe pliki danych, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej, co pozwala nam gromadzić informacje o identyfikatorach urządzeń, adresie IP, przeglądarkach internetowych używanych do uzyskania dostępu do naszej witryny, przeglądanych stronach lub funkcjach, czasie spędzonym na stronach, urządzeniu mobilnym, wydajności aplikacji i klikniętych linkach. Sygnały nawigacyjne są obrazami graficznymi umieszczanymi na stronie internetowej lub w e-mailu używanym do monitorowania zachowania użytkownika odwiedzającego witrynę lub wysyłającego wiadomość e-mail. Często są one używane w połączeniu z ciasteczkami.

Wykorzystanie Informacji

Informacje będziemy wykorzystywać wyłącznie w celach:

• Dostarczania, doręczania, utrzymywania lub ulepszania produktów lub usług świadczonych za pomocą naszej witryny, jak również ulepszania samej witryny;

• Analizowania i śledzenia danych w celu określenia przydatności lub popularności niektórych treści oraz lepszego zrozumienia aktywności online użytkowników naszej strony internetowej;

• Spełniania naszych wymagań regulacyjnych lub prawnych;

• Reagowania na komunikat użytkownika lub odpowiadania na zapytanie użytkownika;

• Opracowywania nowych produktów lub usług;

• Wysyłania powiadomień technicznych, wsparcia technicznego lub powiadomień administracyjnych;

• Monitorowania i analizowania trendów, użytkowania i działań związanych z naszą witryną;

• Wykrywania, badania i zapobiegania nieuczciwym transakcjom lub nieautoryzowanym lub nielegalnym działaniom;

• Ochrony praw i własności stron algory.io (zgodnie z definicją poniżej) i innych;

• Łączenia informacji, które zbieramy od użytkownika, z innymi informacjami;

Cele przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

W celu świadczenia usług drogą elektroniczną - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest umowa zawarta pomiędzy Algory a użytkownikiem;

W celu nawiązania kontaktu, a także udzielenie niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych ze świadczeniem usług oferowanych przez Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Twoje dane osobowe przekazane w treści przesłanej do Nas wiadomości e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Tobie wyczerpujących informacji o które prosiłeś, na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi). Jeżeli natomiast skorzystasz z formularza kontaktowego, wyrażenie zgody odbywać się będzie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

W celu wysłania do użytkownika treści marketingowych (newsletter) w sposób uzgodniony - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas udzielenie zgody przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

W celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółce w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy podatkowe i księgowe, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

W celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki polegającego na możliwym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W celu realizacji płatności – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO

Kto może otrzymać Dane Osobowe użytkownika?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

• Dostawcy systemów IT i usług IT;

• Podmioty świadczące usługi księgowe, badania jakości usług, windykacja należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe dla Spółki;

• Operatorzy elektronicznych systemów płatności i banki w zakresie płatności;

• Organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe oraz inne organy administracji państwowej – sądy, prokuratura, policja, komornik).

Jak długo będziemy przechowywać Dane Osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane:

a) W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów zawartych ze Spółką na czas niezbędny do wykonania wszystkich zobowiązań wynikających ze wskazanych umów oraz przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszych umów;

b) W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przesyłania treści marketingowych przez Spółkę do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika;

c) w przypadku danych gromadzonych z uwagi na konieczność wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami prawa – przez czas niezbędny do wykonania niniejszych obowiązków, w tym zwłaszcza przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych;

d) w przypadku dochodzenia roszczeń przez Algory w stosunku do użytkownika lub dochodzenia roszczeń przez użytkownika w stosunku do Algory – do czasu prawomocnego zakończenia toczących się postępowań sądowych, jak również zakończenia postępowań egzekucyjnych lub innych postępowań zmierzających do wykonania obowiązku;

e) w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Akceptacja niniejszych Warunków i Praw Użytkownika

Zakładamy, że wszyscy Użytkownicy naszej strony internetowej uważnie przeczytali niniejszy dokument i wyrażają zgodę na jego treść. Jeżeli ktoś nie zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności, powinien powstrzymać się od korzystania z naszej strony internetowej.

Każda z wyrażonych zgód może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (Polska, Ligocka 103, 40-568 Katowice) lub pocztą elektroniczną ([email protected]).

Prawa użytkownika

Oprócz prawa do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, Użytkownikom w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek, przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, w szczególności Użytkownicy mogą uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione ich dane osobowe, planowany okres przechowywania,

b) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,

c) prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile nie obowiązują umowne okresy przechowywania albo Administrator nie jest zobowiązany do przestrzegania innych ustawowych obowiązków lub nie ma uprawnień do egzekwowania ustawowych praw w tym zakresie,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych, tzn. prawo do przesłania na zlecenie Użytkownika przechowywanych przez Administratora danych w popularnym, maszynowym formacie albo żądanie przekazania danych do innego Administratora,

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby Administratora.

W warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO Użytkownik może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Prawo sprzeciwu o którym mowa w ust. 2 obowiązuje dla wszystkich celów przetwarzania wskazanych w niniejszych informacjach o ochronie danych, o ile dane te są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.

Użytkownik zawsze ma prawo wycofania udzielonej zgody. Konsekwencją wycofania zgody przez Użytkownika nie jest bezskuteczność przetwarzania danych na podstawie prawidłowo udzielonej zgody do momentu jej wycofania.

Ochrona Danych Osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania ich danych osobowych i w tym celu:

a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych.

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony bezpieczeństwa informacji przekazywanych za pośrednictwem naszej Witryny. Jednak żaden system bezpieczeństwa komputerowego nie jest całkowicie niezawodny, a Internet nie jest bezpieczną metodą przesyłania informacji. W związku z tym, w zakresie najdalej dopuszczalnym przez właściwe prawo, użytkownik zabezpiecza, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dane, które użytkownik przesyła lub otrzymuje od nas przez Internet lub za nieautoryzowany dostęp lub wykorzystanie tych informacji, a my nie możemy i nie gwarantujemy, że informacje przekazane nam przez użytkownika lub wysłane do użytkownika przez nas zostaną odebrane lub nie zostaną zmienione przed lub po przesłaniu do nas. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, użytkownik zobowiązuje się nie pociągać do odpowiedzialności pracowników, dyrektorów, kontrahentów, konsultantów, akcjonariuszy, spółek powiązanych, podmiotów stowarzyszonych, agentów i przedstawicieli, poprzedników, następców i cesjonariuszy za jakiekolwiek straty lub szkody wszelkiego rodzaju ponoszone w wyniku dokonanego przez osoby trzecie jakiegokolwiek przywłaszczenia, przechwycenia, modyfikacji, usunięcia, zniszczenia lub wykorzystania informacji dostarczonych za pośrednictwem naszej Witryny. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Możesz zrezygnować z plików cookie (zapoznaj się z menu pomocy przeglądarki), jednak wyłączenie plików cookie może ograniczyć korzystanie z naszej witryny. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania od nas informacji promocyjnych w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych komunikatach. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania informacji promocyjnych, nadal będziemy wysyłać mu informacje niezwiązane z promocją, takie jak powiadomienia techniczne, pomoc techniczna lub powiadomienia administracyjne lub informacje o jego koncie (jeśli je posiada).

Hiperlinki i witryny osób trzecich

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, które mogą gromadzić Dane Osobowe użytkownika, w tym za pomocą plików cookie lub innych technologii. Jeśli użytkownik umieści link do innej strony internetowej, opuści tę Witrynę, a niniejsza Polityka Prywatności nie będzie miała zastosowania w odniesieniu do korzystania z niej przez użytkownika i aktywności w tych witrynach. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności innych stron, ponieważ nie mamy nad nimi kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które są przekazywane lub zbierane przez te strony trzecie.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek Pytania do niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail [email protected]
Zaktualizowano 18 stycznia 2021 r.